ค้นหา

OBEC SuffECON SEP4SDGs

หมวดหมู่

เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างหน่วย อยู่อย่างพอเพียง ประถมศึกษา

ตัวอย่างหน่วย อยู่อย่างพอเพียง มัธยมศึกษา ต้น

ตัวอย่างหน่วย อยู่อย่างพอเพียง มัธยมศึกษา ปลาย

ประกาศ_ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ประกาศศูนย์การเรียนรู้ ปี 2554

ประกาศศูนย์การเรียนรู้ ปี 2555

ประกาศศูนย์การเรียนรู้ ปี 2556 รอบ1

ประกาศศูนย์การเรียนรู้ ปี 2556 รอบ2

ประกาศ_ศูนย์การเรียนรู้_2557

ประกาศ_ศูนย์การเรียนรู้_2558

ประกาศ_ศูนย์การเรียนรู้_2559

ประกาศ_ศูนย์การเรียนรู้_2560

ประกาศ_ศูนย์การเรียนรู้_2561

ประกาศ_ศูนย์การเรียนรู้_2562

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง 2550-ปัจจุบัน

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2550

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2552

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2554

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2555

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2556

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2556 เพิ่มเติม_29072015_56

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2557

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2558

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2559_สพฐ01

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2559_สพฐ02

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2560

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2561

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง_2562

ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 8 รุ่น

 

ผู้ประเมิน_001_25540808

ผู้ประเมิน_002_25540902

ผู้ประเมิน_003_25540919

ผู้ประเมิน_004_25541012

ผู้ประเมิน_005_25550816

ผู้ประเมิน_006_25560726

ผู้ประเมิน_007_25570515

ผู้ประเมิน_008_25590701

Website Built with WordPress.com.

Up ↑