ประเภทสหกรณ์ 7 ประเภท

1. สหกรณ์การเกษตร


สหกรณ์การเกษตร คือ  สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร  รวมกันจัด  ตั้งขึ้น  และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์  โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน  เพื่อแก้ไขความเดือดร้อยในการประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็น อยู่สมาชิกให้  ดีขึ้น
 ความเป็นมา  สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2459  ชื่อว่า  สหกรณ์วัดจันทร์  ไม่จำกัดสินใช้  ในจังหวัดพิษณุโลก  เป็นสหกรณ์  การเกษตรชนิดไม่จำกัด  มีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มี  รายได้ต่ำและหนี้สินมากมีสมาชิกแรกตั้ง  จำนวน 16 คน ทุนดำเนินงาน  จำนวน 3,080.- บาท  เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า  จำนวน 80 บาท  และเป็นทุนจากการกู้แบงก์สยามกัมมาจล  (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน)  จำนวน 3,000.-  บาท
วัตถุประสงค์  สหกรณ์การเกษตรดำเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรม  จริยธรรมอันดีงานตามพื้นฐานของมนุษย์  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ  ทำให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น  จากการกู้เงินสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำมาประกอบอาชีพ  ทำให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินทำกินมากกว่าเดิมทั้งได้รับความ รู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิต  ตั้งแต่การใช้พันธุ์พืช  พันธ์สัตว์  การใช้ปุ๋ย  การใช้ยาปราบศัตรูพืชการเก็บรักษาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ  ผลผลิต  ที่ได้จึงเป็นไปตามความต้องการของตลาด  ส่งผลให้สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้าน เศรษฐกิจสังคมการศึกษา  และการอนามัย

2. สหกรณ์ประมง


 สหกรณ์ประมง  คือ  สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง  เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ  ซึ่งชายประมงแต่ละคนมาสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามลำพัง  บุคคลเหล่านี้จึงรวมกันโดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ความเป็นมา  สหกรณ์ประมงแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2492 ชื่อว่าสหกรณ์ประมงพิษณุโลกจำกัด  ในท้องที่ลำคลองกระบังโป่งนก  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  เป็นสหกรณ์ประมงประเภทน้ำจืด  มีสมาชิกแรกตั้ง  จำนวน 54  คนดำเนินการจัดสรรที่ทำกิน  การจำหน่ายการแปรรูป  และขออนุญาตสัมปทานให้สมาชิกจับสัตว์น้ำได้โดยสะดวก
วัตถุประสงค์  สหกรณ์ประสงค์ดำเนินการให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม  และมีคุณภาพในการเพาะเลี้ยง  การเก็บรักษาและการแปรรูปสัตว์น้ำแก่สมาชิกรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้าน ธุรกิจการประมงคือ  การจัดหาเงินทุนให้สมาชิกกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพ  การจัดหาวัสดุการประมงมาจำหน่ายการจัดจำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  การรับฝากเงินและสงเคราะห์สมาชิกเมื่อประสบภัยพิบัติ
ประโยชน์ที่สมาชิกจุได้รับ  ทำให้สมาชิกมีแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำมาลงทุนประกอบอาชีพ  ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นที่สหกรณ์นำมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม  เมื่อมีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สหกรณ์จะรวบรวมขายให้ในราคาที่สูงขึ้น  บริการรับฝากเงินเพื่อความสะดวกปลอดภัยให้แก่สมาชิก  และสมาชิกจะได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมง  ตามหลักวิชาการแผนใหม่ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความ ต้องการของตลาดรวมถึง  หน้าที่  และความรับผิดชอบของทุกคนตามหลักการและวิธีการสหกรณ์

3. สหกรณ์นิคม


สหกรณ์นิคม  คือ  สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง  ที่มีการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร  การจัดสร้างปัจจัยพื้นฐาน  และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดหาสิน เชื่อปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จำเป็น  การแปรรูปการเกษตร  การส่งเสริมอาชีพ  รวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
 ความเป็นมา  ได้เริ่มดำเนินงานเป็นแห่งแรกที่อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อปี พ.ศ.2478  โดยดำเนินการจัดซื้อที่ราชพัสดุจากกระทรวงการคลัง  เนื้อที 4,109  ไร่เศษ  มาจัดสรรให้สมาชิก 69 ครอบครัวในรูปของสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้จัดตั้งนิคมสหกรณ์ในอำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที่ 7,913  ไร่  และได้จัดสหกรณ์การเช่าที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพแล้ว  ที่อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคิริขันธ์  เมื่อปี พ.ศ. 2518
วัตถุประสงค์
1.    เพื่อการจัดนิคม  คือ  การจัดหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่ราษฎรประกอบอาชีพทางการ
เกษตรตลอดจนจัดบริการด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
2.    เพื่อการจัดสหกรณ์  คือ  การรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์
งานจัดนิคม  งานจัดนิคม  เป็นงานที่ดินทำกินให้ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
1.    การจัดหาที่ดิน
1.1สหกรณ์นิคม  โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  พ.ศ. 2511
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์  ขอรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติจำแนกเป็นที่จัด สรรเพื่อการเกษตร  นำมาจักสรรให้ราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์  และส่งเสริมให้จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์  ซึ่งเมื่อสมาชิกได้ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว  ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับจัดสรรนั้นในที่สุด
1.2สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน  โดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. 2497  และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการจัดหาที่ดินให้ราษฎร  กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดซื้อที่ดินขององค์การหรือเอกชนนำมาปรับปรุงจัดสรร ให้รวมรวมกันจัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ซึ่งเมื่อสมาชิกได้ส่งชำระเงินค่าเช่า ซื้อที่ดินและปฏิบัติการอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว  ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับจัดสรรนั้นในที่สุด
1.3สหกรณ์การเช่าที่ดิน  กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมแล้วมาจัดสรรให้ ราษฎร  และจัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์  สมาชิกก็มีสิทธิ์เข้าครอบครองทำกินในที่ดินที่ได้รับจัดสรรนั้นโดยเสียค่า เช่าในอัตราต่ำ  และที่ดินจะตกทอดทางมรดกไปยังลูกหลานได้ตลอดไป  แต่ห้อมมิให้โอนกรรมสิทธิ์สหกรณ์นิคมทั้ง 3 รูปนี้  คงมีเพียง 2 รูปแรกที่สมาชิกจะได้ที่ดิน  เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง  ส่วนในรูปสหกรณ์การเช่าที่ดินนั้นสมาชิกจะได้เพียงสิทธิการให้ที่ดินโดยการ เช่า  และสิทธิที่ตกทอดทางมรดกตลอดไปเท่านั้น
2.  การวางผังและปรับปรุงที่ดิน  เมื่อได้รับที่ดินแปลงใดมาจัดสหกรณ์แล้วทางราชการจะสำรวจรายละเอียดสภาพ ภูมิประเทศ  ชนิดและลักษณะดิน  ปริมาณน้ำฝน  จากนั้นจะวางแผนผังการใช้ที่ดิน  ว่าควรดำเนินการสรางบริการสาธารณูปโภคอย่างไรบ้าง  เช่น  ถนนการชลประทานโรงเรียน  สถานีอนามัยฯลฯ
3.  การรับสมัคร  และคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดสรรที่ดิน
4.  การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
5. การกำหนดเงื่อนไขการใช้ที่ดิน  และการได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน
งานจัดสหกรณ์
เมื่อจัดราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน  จัดหามาเรียบร้อยแล้ว  ขั้นต่อไป  คือ  การรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินนั้นจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้น  และขอจนทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  เพื่อให้เกษตรกรมีสภาบันของตนเอง  ที่จะเป็นสื่อกลางในการอำนวยบริการด้านต่างๆ  ส่วนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์จะมีลักษณะเช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตร
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
ให้สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์เป็นสถาบันที่เป็นสื่อกลางในการขอรับบริการต่างๆ  จากรัฐบาลและเป็นสถาบันที่อำนวยความสะดวกในด้านการจัดหาสินเชื่อ  การรวมกันซื้อ  รวมกันขาย  การส่งเสริมการเกษตรและการฝึกอบรม  ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดระบบที่ดีในการจัดหาการผลิต  และการตลาดโดยสมาชิก  เพื่อสมาชิก  ในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

4. สหกรณ์ร้านค้า


 สหกรณ์ร้านค้า  คือ  สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค มาจำหน่างแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป  โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท สหกรณ์ร้านค้า  มีสภาพเป็นนิติบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ  สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการ ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ
ความเป็นมา  สหกรณ์ร้านค้าจัดตั้งขึ้นโดยชายชนบท  อำเภอเสนา  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยาในปี  พ.ศ. 2480  และได้เลิกล้มไป  ต่อมารัฐบาลได้ช่วยเหลือ  มีนโยบายที่จะช่วยเหลือด้านการครองชีพให้กับประชาชน  โดยการส่งเสริม  และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้น  ทั้งในส่วนกลางและส่วน  ภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งสหกรณ์ร้านค้าที่ตั้งขึ้นในเมืองที่ประชาชน หนาแน่นจะประสบความสำเร็จมากกว่าสหกรณ์ร้านค้าที่ตั้งในชนบท
 วัตถุประสงค์  สหกรณ์ร้านค้าจะจัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกมีความต้องการมาจำหน่าย  ช่วยจำหน่ายผลิตผล  ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก  ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกรณ์และด้านการค้าให้แก่สมาชิกสหกรณ์  ปลุกจิตสำนึกให้  สมาชิกรู้จักประหยัด  ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ร่วมมือและ  ประสานงานกับสหกรณ์และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและนอกประเทศ  ในอันที่จะเกื้อกูลกันและกัน
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ  ทำให้สมาชิกมีสถานที่ซื้อขายสินค้าจำเป็นตามราคาตลาดในชุมชนซึ่งเป็นสินค้า ที่ดีมีคุณภาพเที่ยงตรงในการชั่ง  ตวง  วัด  ตามความต้องการของสมาชิก  เมื่อสิ้นปีสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปีสมาชิกจะได้รับเงินปันผลตาม  หุ้น  และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ได้ทำธุรกิจกับสหกรณ์  การซื้อขายด้วยเงินสดสินค้าจะมีราคาที่ถูกกว่าเงินผ่อน  ทำให้สมาชิกมีความรอบคอบในการ  จัดหาสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายเพื่อประโยชน์ของสมาชิก

5. สหกรณ์ออมทรัพย์


สหกรณ์ออมทรัพย์  คือ  สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่ อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์และให้กู้ยืมเมื่อ เกิดความจำเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจำเป็นตาม  หลักการช่วยตนเอง  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ความเป็นมา  สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย  จัดตั้งขึ้นในหมู่ข้าราชการสหกรณ์และพนักงานธนาคารเพื่อการสหกรณ์  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28  กันยายน 2492 คือ  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์จำกัดสินใช้  และได้แพร่หลายไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์  โดยการรับฝากเงินและให้ผลตอบแทน  ในรูป  ของดอกเบี้ยอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์  และโดยการถือหุ้นหัก ณ ที่จ่าย  เป็นรายเดือน  แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นทั้งหมด  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีต้อง  จ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราที่กฎหมายกำหนด  รวมทั้งให้บริการด้ายเงินกู้แก่สมาชิกตามความจำเป็น
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ  เป็นแหล่งเงินฝากปละเงินกู้ของ สมาชิก  ทำให้สมาชิกรู้จักเก็บออมเงิน  และไม่  ต้องไปกู้เงินนอกระบบ  ทำให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงขึ้น

6. สหกรณ์บริการ


สหกรณ์บริการ  คือ  สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า 10 คน  ที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน  ได้รับ  ความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกันโดย  ยึดหลักการประหยัด  การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ  รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในอาชีพต่อไป
ความเป็นมา  สหกรณ์บริการแห่งแรกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484  เป็นการรวมตัว  กันในกลุ่มผู้มีอาชีพทำร่มชื่อ  สหกรณ์ผู้ทำร่มบ่อสร้าง  จำกัดสินใช้  อยู่ที่ตำบลต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ต่อมาในปี พ.ศ. 2496  ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขม  จำกัด  อำเภอ หนองแขม  กรุงเทพมหานค  เป็นสหกรณ์ที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค  และในปี พ.ศ. 2497  จัดตั้งสหกรณ์มีดอรัญญิก  จำกัด  ที่ตำบลทุ่งช้าง  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และมีสหกรณ์บริการอีกหลายแบบตามมา  เช่น  สหกรณ์เคหสถาน  สหกรณ์แท็กซี่  สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้  สหกรณ์บริการน้ำประปา  สหกรณ์ผู้จัดหางาน  แห่งประเทศไทย ฯลฯ
 วัตถุประสงค์  เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการบริการตามรูปแบบของสหกรณ์  ส่งเสริมสวัสดิการ  แก่สมาชิกและครองครัว  ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก  ร่วมมือกับสหกรณ์อื่นและหน่วยงานอื่นเพื่อความ  ก้าวหน้าของกิจการสหกรณ์
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ  สมาชิกมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือการผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด  มีแหล่งรวมซื้อรวมขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการผลิตภัณฑ์ช่วยให้สมาชิสหกรณ์ ประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์มี  กำไรสุทธิประจำปี  สมาชิกสหกรณ์จะได้รับเงินปันผลตามหุ้นและเงิน  เฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์

7. สหกรณ์เครดิตยูเนียน

สหกรณ์ที่จัดตั้งในชุมชนเพื่อส่งเสริมการออมมีลักษณะสำคัญ  คือ  สมาชิกมีอาชีพหลากหลายแต่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน  กิจการที่เป็นธุรกิจ  คือ  การส่งเสริมการออมและการให้กู้  โดยในอนาคตจะมีการขยายธุรกิจอื่นๆ  ตามความต้องการของสมาชิก  การส่งเสริมการออมและการให้เงินกู้โดยในอนาคตจะมีการขยายธุรกิจอื่นๆ  ตามความต้องการของสมาชิก  เป็นสหกรณ์ที่เน้นเรื่องความมีสัจจะความเชื่อใจ  ความซื่อสัตย์
ความเป็นมา  เดิมสหกรณ์เครดิตยูเนียน  จัดอยู่ในประเภทสหกรณ์ออกทรัพย์  ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็นประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียน  โดยสหกรณ์แรกคือ  สหกรณ์เครดิตยูเนียนแม่มูล  จำกัด  จดทะเบียนเมื่อวันที่  1  มกราคม  2522
วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการออม  การจัดหาทุนบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ  และดำเนินชีวิตรวมถึงการจัดหาปัจจัยการผลิต  การรวมซื้อ  รวมขาย  สินค้าและบริการ
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ  เป็นแหล่งฝากเงิน  เป็นแหล่งเงินกู้  เป็นแหล่งสร้างความร่วมมือในชุมชน  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุ่มชน  สร้างงานให้กับบุคคลในชุมชน

 

ธุรกิจสหกรณ์

สหกรณ์เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มคน  เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายสูงสุด  คือ  การอยู่ดี  กินดี  มีสันติสุข  ในการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์นั้น  หลังจากมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  แล้ว   สหกรณ์สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุด  โดยมาตรา  46  ได้กำหนดให้สหกรณ์สามารถดำเนินกิจการได้ดังนี้
1.    การผลิต  การค้า  การบริการ  อุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์สมาชิก
2.    การสวัสดิการ  หรือการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว
3.    ช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
4.    รับความช่วยเหลือจากราชการ  หรือหน่วยงานหรือบุคคล
5.    รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์
6.    ให้กู้  ให้สินเชื่อ  ให้ยืม  ให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  โอน  รับจำนำ  รับจำนองทรัพย์สินของสมาชิก
7.    จัดให้ได้มา  ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์  ครอบครอง  กู้ยืม  เช่า  เช่าซื้อ  รับโอน  จำนอง
จำนำขาย  จำหน่ายทรัพย์สิน
8.    ให้สหกรณ์อื่นกู้เงินตามระเบียบที่นายทะเบียนเห็นชอบ
9.    ดำเนินกิจการอย่างอื่น  เพื่อความสำเร็จแห่งวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
โดยทั่วไปแล้ว  ธุรกิจที่สหกรณ์ดำเนินการส่วนใหญ่  คือ  ธุรกิจรับฝากเงินธุรกิจซื้อ  ธุรกิจขาย  และธุรกิจบริการ ดังนี้

 ธุรกิจซื้อ
หมายถึง  การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกควบคู่กับวัตถุประสงค์ในสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรมักจะทำธุรกิจนี้  เพื่อบริการสมาชิกที่ทำการเกษตร  สินค้าที่สหกรณ์จัดจำหน่ายจึงมักเป็นวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  ยาปราบศัตรูพืช  พันธุ์พืช  น้ำมัน  รถไถหรือสินค้าอุปโภค  เช่น  ข่าวสาน  เสื้อผ้า  ของใช้ในครัวเรือน  เป็นต้น  สำหรับสหกรณ์ร้านค้าเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการด้านนี้โดยตรง  โดยเน้นที่สินค้าอุปโภคบริโภค

              ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจซื้อ
1.สมาชิกจำเป็นและต้องการใช้สินค้า 2. สำรวจความต้องการซื้อสินค้าจากสมาชิก  3.  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากสมาชิก  4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวม  5. จัดหาแหล่งซื้อ  6.  สหกรณ์ดำเนินการจัดซื้อสินค้า 7.  จัดสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าให้สมาชิก  8.  จำหน่างสินค้าให้กับสมาชิก  9.  บริการหลังการขาย  10.  ประเมินความพึงพอใจจากสมาชิก

ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจซื้อ
1.  บุคลากรสหกรณ์มีส่วนร่วมในธุรกิจตั้งแต่สมาชิก  คณะกรรมการ  ผู้นำกลุ่ม  เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ  หากสามารถให้บุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมได้ทั้งหมด  ธุรกิจก็จะประสบผลสำเร็จ  เพราะมีลูกค้าที่แน่นอนเป็นลูกค้าแระจำ  สหกรณ์ไม่ต้องเสี่ยงเหมือนกิจการทั่วไป
2.  การบริการสมาชิกที่ร่วมธุรกิจให้เกิดความประทับใจ  สมาชิกจะมีความต้องการร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ต่อไป  เป็นการสร้างความภักดีต่อองค์กร
3.  สร้างเครือข่ายสหกรณ์  นอกจากการดำเนินธุรกิจซื้อประสบความสำเร็จได้จากสมาชิกแล้ว  เครือข่ายระหว่างสหกรณ์มีความจำเป็นอย่างมาก  เช่น  ข้าวสารของสหกรณ์อาจนำไปฝากขายกับสหกรณ์อื่น  หากสามารถสร้างเครือข่ายขยายเป็นลักษณะใยแมงมุงได้จะส่งผลให้มีความมั่นคงทางธุรกิจเพิ่มขึ้น
4.  ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลหรือสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
5.  คุณภาพสินค้า  เพราะธุรกิจซื้อของสหกรณ์ต้องเป็นที่น่าเชื่อถือของสมาชิก  ในเรื่องคุณภาพของสินค้าสหกรณ์จะมีข้อได้เปรียบจากร้านค้าทั่วไป  คือมีการสำรวจความต้องการซื้อก่อนจึงทำให้ไม่มีสินค้าหมดอายุ  หรือค้างสต๊อก
6. วิเคราะห์คู่แข่ง  ปัจจุบันคู่แข่งของสหกรณ์มีมากมาย  ต้องวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อนำมาปรับปรุงธุรกิจของสหกรณ์  ข้อมูลที่ควรนำมาเปรียบเทียบ  คือ  ภูมิหลัง  นโยบาย  ผู้นำ  กิจกรรมส่งเสริมการตลาด  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ความมั่นคงด้านการเงิน  เครือข่ายของคู่แข่ง

 

ธุรกิจขาย
หมายถึง  การทีสหกรณ์ดำเนินการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกไปจำหน่ายหรือแปรรูปเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งสหกรณ์  ในการทำงานร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างขาย  ผลผลิตที่สหกรณ์รวบรวมนั้นเป็นผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ  ที่สมาชิกทำการผลิต

ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจขาย
1.    การส่งเสริมการผลิต  2. สำรวจความต้องการร่วมธุรกิจ 3. รวบรวมข้อมูล  4. ดำเนินการรวบรวมผลผลิต  5.  จำหน่ายหรือแปรรูป 6. ประเมินความพึงพอใจของสมาชิก

ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขาย
1.บุคลากรสหกรณ์ต้องให้ความสำคัญกับธุรกิจขาย  โดยการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของธุรกิจตามบทบาทหน้าที่  ความร่วมมือเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จของสหกรณ์  สหกรณ์ใดได้รับความร่วมมือจากบุคลากรย่อมประสบความสำเร็จ  ในทิศทางตรงกันข้ามสหกรณ์ที่ไม่ได้รับความร่วมมือย่อมล้มเหลว  และฐานความร่วมมือที่สำคัญคือสมาชิกสหกรณ์
2.เชื่อมโยงธุรกิจกับภาคเอกชนและระหว่างสหกรณ์อื่นๆ  เป็นการแปรเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นคู่ค้า  จากการแข่งขันเป็นความร่วมมือ  จากศตรูเป็นมิตรภาพ  จากภาวะเป็นพลัง
3.มีบริการที่ดีให้กับสมาชิก  ปัจจัยนี้มีความสำคัญในทุกธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับคน
เนื่องจากคนมีการยึดตัวตน  การได้รับบริการที่ดีเป็นการทำให้มีคุณค่า  แต่ในกรณีที่ทำให้ตนไม่มีคุณค่าย่อมไม่ต้องการใช้บริการ
4.ผลผลิตต้องมีคุณภาพ  ปัจจัยนี้ควรมีการสร้างระบบตรวจสอบย้อมกลับได้ว่าผลผลิต
ใดมาจากแหล่งใดเพื่อการรับประกันในกรณีคุณภาพดีสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเพิ่มยอดการร่วมธุรกิจในกรณีคุณภาพไม่ดีสามารถร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาการผลิตได้  ระบบนี้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น  และในปัจจุบันห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญ
5.สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เป็นการยึดตลาดเป็นหลักในการผลิต  สถานการณ์
ปัจจุบันต้องการสินค้าที่ปลอดภัยจากสารเคมี  เป็นสอนค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  เป็นมิตรกับธรรมชาติใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สินค้าบางชนิดเมื่อทำด้วยมือจะมีราคาสูง
6.วิเคราะห์คู่แข่งอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน โดยหลักของการผลิตจะยึด 3ประการ คือ  เป็นผลิตภัณฑ์แรกย่อมสร้างความสนใจของลูกค้า  หากเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันต้องมีความแปลกแตกต่างจากเดิม  หากเหมือนกันต้องดีกว่าหรือดีที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์เดียวกัน
7. มีการส่งเสริมการผลิต  อันเป็นกิจการที่เดิมสหกรณ์ไม่มีจึงต้องสร้างขึ้นใหม่

 ธุรกิจสินเชื่อ
หมายถึง  การให้ทรัพย์สินสิ่งของหรือบริการที่เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของสมาชิกโดยมีเงื่อนไขเมื่อถึงกำหนดเวลาก็ต้องนำมาส่งคืนพร้อมผลตอบแทน  เช่น ดอกเบี้ย  หรือผลตอบแทนอื่นๆ  ตามข้อตกลงร่วมกันด้วยความเชื่อถือกัน  เป็นธุรกิจดั้งเดิมของสหกรณ์ที่มีพื้นฐานมาจากการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่ต้องมีความเชื่อถือไว้วางใจกัน

  ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ
1.    สมาชิกมีความต้องการ 2. ขอใช้บริการสินเชื่อ  3. อนุมัติให้บริการสินเชื่อ  4. การใช้ประโยชน์  5. การชำระคืน

 ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจสินเชื่อ
1.บุคลากรมีส่วนร่วมกับธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในทุกธุรกิจเป็นปัจจัยความสำเร็จของสหกรณ์  รวมถึงเป็นปัจจัยความสำเร็จของทุกองค์กร
2.เชื่อมโยงกับสหกรณ์อื่น  เชื่อมโยงกับเอกชนในเรื่องเงินทุน  เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นของสหกรณ์การจัดการธุรกิจแบบเชื่อมโยงเป็นการสร้างความมั่นคงด้วยการเพิ่มฐานรากของธุรกิจ
3.บริการที่ดีให้กับสมาชิก  ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการริการหลังจากร่วมธุรกิจ  อันเป็นความผูกพันที่ไม่ร้างรา
4.ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น  เรื่องอัตราดอกเบี้ย  ภาวะการลงทุน  ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลทางเศรษฐกิจทางการเงินในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันการเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหว
5.วิเคราะห์คู่แข่ง  ปัจจุบันคู่แข่งธุรกิจสินเชื่อมีมาก  แข่งขันกันด้วยเทคนิควิธีการต่างๆสหกรณ์ควรมีข้อมูลที่นำมาประกอบการวิเคราะห์  คือ  ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ  อัตราดอกเบี้ย  วงเงินกู้เงื่อนไขการชำระคืน  การลด  แลก  แจก  แถมเพื่อประชาสัมพันธ์  ต้องดำเนิน เพื่อช่วยสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  ไม่ใช่เพื่อหากำไรเข้าสหกรณ์  ซึ่งเป็นจุดแข็งของสหกรณ์ที่เป็นภูมิคุ้มกันธุรกิจให้พัฒนาอย่างมั่นคง

ธุรกิจรับฝากเงิน
หมายถึง  การที่สมาชิกนำเงินมาฝากกับสหกรณ์  สหกรณ์ทำหน้าที่รับฝากเงินของสมาชิกไว้เมื่อสมาชิกต้องการใช้เงินก็สามารถถอนเงินฝากดังกล่าว  ระหว่างที่ฝากไว้สมาชิกได้รับผลตอบแทนจากสหกรณ์ในรูปดอกเบี้ยเงินฝาก  ธุรกิจรับฝากเงินนี้บางครั้งก็รวมอยู่กับธุรกิจสินเชื่อเนื่องจากต้องอาศัยความเชื่อใจกันจึงจะนำเงินฝากไว้  แต่ในการนำเสนอครั้งนี้ขอแยกเป็นธุรกิจต่างหากเพื่อลงในรายละเอียดโดยเฉพาะ

ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน
1. สมาชิกมีรายได้  2. สมาชิกต้องการออมเงินไว้กับสหกรณ์  3.  สหกรณ์เปิดดำเนินธุรกิจรับฝาก  4.  สหกรณ์รับฝากเงิน  5. สมาชิกถอนเงิน   6. ประเมินความพึงพอใจ

ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจรับฝากเงิน
1.บุคลากรสหกรณ์มีส่วนร่วมในธุรกิจอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับทุกธุรกิจ
2.ให้การบริการสมาชิกที่ดี  ตั้งแต่สมาชิกเริ่มทำธุรกิจ  จนถึงขั้นสุดท้าย
3.เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นของสหกรณ์  เช่นจัดสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิกที่มีเงินฝากโอนถอนเงินฝากชำระสินค้า
4.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแล้วดำเนินการให้สอดคล้อง  เช่น  อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่นๆ  หรือ  คนเริ่มให้ความสำคัญเรื่อง  สุขภาพ  คุณภาพชีวิต  จึงเห็นความสำคัญของการออมมากขึ้น  กลุ่มเยาวชนที่มีการส่งเสริมการออม  เป็นต้น
5.มีบริการหลังขาย  ธุรกิจรับฝากเงินสามารถจัดบริการหลังขายได้  เช่นเมื่อนำเงินมาฝากมีการแนะนำให้บริการจัดการรายได้-รายจ่าย  เมื่อถอนเงินมีบริการแนะนำการใช้เงิน

 

ธุรกิจบริการ 
หมายถึง  กิจการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นเพื่อบริการ  อำนวยความสะดวก  ตอบสนองความต้องการของสมาชิก  โดยสหกรณ์คิดค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม  รูปแบบของกิจการมีความหลากหลาย  แตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตของสมาชิก  ตัวอย่างเช่น  สมาชิกต้องทำงานตั้งแต่โมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นไม่มีใครเลี้ยงลูกให้  สหกรณ์จึงทำธุรกิจบริการรับเลี้ยงลูก  โดยให้สมาชิกมาส่งลูกตอนเช้าและรับกลับตอนเย็น  นอกจากนี้อาจหมายถึงกิจการจัดงานแต่งงาน  งานบวช  หรืองานศพหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ  เช่น  สมาชิกทำนาสหกรณ์จัดบริการรถเกี่ยวข้าว  สมาชิกปลูกมะพร้าวสหกรณ์จัดบริการเก็บมะพร้าว  เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจบริการ
1.สมาชิกดำเนินชีวิตตามปกติ  2. สมาชิกร้องขอให้สหกรณ์จัดบริการ  3. สหกรณ์สำรวจข้อมูล  4. เสนอแผนธุรกิจให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  5. ให้บริการตามแผนธุรกิจ  6. สมาชิกร่วมธุรกิจ  7.  ประเมินความพึงพอใจ

ปัจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจบริการ
1.    บุคลากรสหกรณ์มีส่วนร่วมในธุรกิจ  เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ  ของสหกรณ์
2.    การให้บริการที่ดีกับสมาชิกตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขั้นตอนสุดท้าย  เพื่อสร้างความภักดีต่อองค์กร
3.    สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกตามสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นธุรกิจที่แปรเปลี่ยนได้เมื่ออาชีพเปลี่ยนเมื่อวิถีเปลี่ยน
4.    สิ่งที่บริการสมาชิกต้องมีคุณภาพ  ยิ่งบริการเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ต้องปลอดภัย  ได้ประโยชน์
5.    เชื่อมโยงธุรกิจอื่นๆ  เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น  กิจการดูแลผู้สูงอายุโดยร่วมกับพระภิกษุสงฆ์
6.    วิเคราะห์แข่งขัน  โดยข้อมูลที่ควรวิเคราะห์  คือ  ขั้นตอนการดำเนินงาน  กิจการบริการ  ความพร้อมทางด้านบุคลากร  เงินทุน  วัสดุอุปกรณ์  กระบวนการส่งเสริมธุรกิจปัจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจบริการของสหกรณ์ดังกล่าวแยกได้เป็น  2 ปัจจัยใหญ่ๆ คือ  ความสำเร็จที่เกิดจากสหกรณ์เอง  กับความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ซึ่งอธิบายได้ว่า  ตัวสหกรณ์ต้องมีความแข็งแรงในการดำเนินธุรกิจ  และต้องแสวงหาส่วนร่วมในกิจการยกตัวอย่างสหกรณ์จัดบริการสอนภาษาอังกฤษให้สมาชิกที่มีที่อยู่ในแหล่งท่องเทียว  โดยสมาชิกได้ทำโครงการนำเที่ยว  สหกรณ์สามารถร่วมมือกับสถานศึกษากับการท่องเที่ยว  โดยสมาชิกได้ทำโครงการนำเที่ยว  สหกรณ์สามารถร่วมมือกับสถานศึกษากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับองค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการดังกล่าว