Facebook
สพฐ. พอเพียง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สพฐ. พอเพียง
.
.
ลิงค์เพื่อดาวโหลดแบบประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ (ศรร.) 2562 UPDATE

http://bit.ly/2Vz1OCG

ลิงค์เพื่อดาวโหลดแบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง(สถพพ.) 2562 UPDATE

http://bit.ly/2VsONu6

คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง_แผ่นพับ

ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 8 รุ่น

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง 2550-ปัจจุบัน

.
ลิงค์เพื่อดาวโหลด ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

.
ลิงค์เพื่อดาวโหลดหนังสือการ์ตูน เศรษฐกิจพอเพียงนำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน