ลิงค์เพื่อดาวโหลดแบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2560-61

https://goo.gl/B7cc24

– เอกสาร สพฐ. ๐๐๐ – แนวทางการดำเนินการประเมิน

– เอกสาร สพฐ. ๐๐๑ – แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง (เพื่อให้สถานศึกษาใช้ประเมินตนเองก่อนขอรับการประเมินฯ และ เพื่อให้กรรมการประเมินฯ แต่ละคนใช้ในการประเมินสถานศึกษา)

– เอกสาร สพฐ. ๐๐๒ – แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (เพื่อใช้สรุปความเห็น ผลการให้คะแนน การลงมติขององค์คณะกรรมการประเมินฯ)

– เอกสาร สพฐ. ๐๐๓ – แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (เพื่อให้ผู้รับผิดชอบฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาใช้สรุปคะแนนการประเมินของสถานศึกษาที่ประเมินทั้งหมดในเขตพื้นที่-เป็นภาพรวมเขต)

– เอกสาร สพฐ. ๐๐๔ – ชี้แจงวิธีการคำนวนคะแนน

คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง_แผ่นพับ

ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 8 รุ่น

ประกาศ_สถานศึกษาพอเพียง 2550-ปัจจุบัน
.
ลิงค์เพื่อดาวโหลด ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

ลิงค์เพื่อดาวโหลดหนังสือการ์ตูน เศรษฐกิจพอเพียงนำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน