ลิงค์เพื่อดาวโหลดแบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2560-61

https://goo.gl/B7cc24

– เอกสาร สพฐ. ๐๐๐ – แนวทางการดำเนินการประเมิน

– เอกสาร สพฐ. ๐๐๑ – แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง (เพื่อให้สถานศึกษาใช้ประเมินตนเองก่อนขอรับการประเมินฯ และ เพื่อให้กรรมการประเมินฯ แต่ละคนใช้ในการประเมินสถานศึกษา)

– เอกสาร สพฐ. ๐๐๒ – แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (เพื่อใช้สรุปความเห็น ผลการให้คะแนน การลงมติขององค์คณะกรรมการประเมินฯ)

– เอกสาร สพฐ. ๐๐๓ – แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (เพื่อให้ผู้รับผิดชอบฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาใช้สรุปคะแนนการประเมินของสถานศึกษาที่ประเมินทั้งหมดในเขตพื้นที่-เป็นภาพรวมเขต)